finanse publiczne artykuły


Komentarz do przemian w podatkach na rok podzielona jest na kluczowe działy:- Zmiany VAT - Zmiany w CIT/PIT - Limity podatkowe w roku - Przepisy legislacyjne SPIS TREŚCI A. KOMENTARZ DO ZMIAN Zmiany VAT Rozszerzenie stosowania tzw. mechanizmu odwróconego obciążenia Ograniczenia stosowania kwartalnych rozliczeń VAT Elektroniczne składanie deklaracji VAT Modyfi kacja przepisów dotyczących odpowiedzialności solidarnej Modyfi kacja przepisów dotyczących kaucji gwarancyjnej Odpowiedzialność solidarna pełnomocnika Przesłanki do odmowy rejestracji podmiotu jako podatnika Vat i doprecyzowanie warunków wykreślenia podatnika z rejestru podatników VAT Sankcje podatkowe za nierzetelne rozliczanie podatku VAT Podwyższenia limitu wartości sprzedaży Przedłużenie terminu zwrotu podatku VAT, przeszkoda zwrotu podatku w przyśpieszonym terminie Stawki podatku VAT Modyfi kacja zasad odliczenia podatku VAT naliczonego w przypadku wewnątrzwspólnotowych zaczerpnąć towarów Wyłączenie części usług ubezpieczeniowych ze zwolnienia podatkowego Vat Jednolity plik kontrolny na rzecz ewidencji zakupu i sprzedaży VAT Zmiany w PIT/CIT Zmiany w zaliczaniu do kosztów wydatków opłaconych w całości gotówką Preferencyjna stawka CIT Opodatkowanie aportów z agio Definicja „beneficial owner” Dochody uzyskiwane poprzez nierezydentów Kwota wolna od podatku Zwolnienie przedmiotowe funduszy inwestycyjnych (FIO i SFIO) Opodatkowanie funduszy inwestycyjnych zamkniętych (FIZ) Limity w r. Kasy rejestrujące w r. - ograniczenie zwolnienia podmiotowego Kasy rejestrujące w r. – zwolnienia przedmiotowe Sprzedaż wysyłkowa Usługi wynajmu i zarządzanie nieruchomościami Inne usługi Limit jednorazowej amortyzacji w r. Mały podatnik Vat - limity, metoda kasowa, rozrachunek kwartalne Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – limity B. PRZEPISY PRAWNE Ustawa z dnia grudnia r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług także niektórych innych ustaw. Ustawa z dnia listopada r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych także ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych także ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa również niektórych innych ustaw Ustawa z dnia maja r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw Ustawa z dnia kwietnia r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych również ustawy o swobodzie działalności gospodarczej Ustawa z dnia września r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dodatkowo ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

Copyright © 2019 Klauzula przeciw unikaniu