Prawo

foto

Upadłość i kiedy wejdzie nowe prawo

Upadłość i kiedy wejdzie nowe prawo upadłościowe umożliwi zrozumienie zasad rządzących znowelizowanym postępowaniem upadłościowym i poruszanie się w nim w niezbędnym zakresie. Wyjaśnimy jakim sposobem wygląda zgłoszenie wierzytelności po 24 marca 2020 r. również nowy kształt upadłości konsumenckiej. Niewątpliwą zaletą szkolenia jest próba udzielenia.

Kategoria: Prawo
Dodany: 2020-06-25
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

Nowe prawo budowlane propozycja

Nowe prawo budowlane - propozycja wprowadzenia obowiązku przekazywania informacji o wynikach weryfikacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej przedmiotowe peryfraza tematu w sposób klarowny i całkowity wyjaśni podstawy oraz cele wprowadzonych przemian w Ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne dodatkowo ich działanie na bieżącą pracę osób z branży geodezyjnej. Powyższe zmiany wchodzą w.

Kategoria: Prawo
Dodany: 2020-06-24
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

W jaki sposób negocjować z najemcą zmniejszenie albo odroczenie

W jaki sposób negocjować z najemcą zmniejszenie albo odroczenie czynszu – studium przypadku skierowane jest do wszystkich zainteresowanych tematyką zarządzania najmem lokali mieszkalnych i usługowych, osób profesjonalnie zajmujących się sektorem nieruchomości zarządców nieruchomości, pośredników w obrocie nieruchomościami, właścicieli lokali mieszkalnych na wynajem oraz wszystkich, którzy chcieliby rozpocząć karierę zawodową w obszarze zarządzania najmem.

Kategoria: Prawo
Dodany: 2020-06-24
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

Nowelizacja KSH Procedura dematerializacji akcji wydanych

Nowelizacja KSH Procedura dematerializacji akcji wydanych w formie dokumentu ustawa przewiduje kary za niedochowanie obowiązków: za brak wezwań do zwrotu dokumentacji z akcji, a zarówno za nieobecność prowadzenia rejestru wspólników czyli nierejestrowania akcji w KDPW członkom zarządu grozi kara grzywny do 20 tys. zł. Członkowie zarządu podlegają również grzywnie, karze ograniczenia wolności.

Kategoria: Prawo
Dodany: 2020-06-24
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

Prawo restrukturyzacyjne warunkowe umorzenie zobowiązań

Prawo restrukturyzacyjne - warunkowe umorzenie zobowiązań upadłego sprawne zarządzanie restrukturyzowanym przedsiębiorstwem. Wzajemne związki wierzycieli i dłużnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym dodatkowo zależności wierzycieli i dłużnika z nadzorcą sądowym i zarządcą (szanse, korzyści, ryzyka). 24 marca 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe również niektórych innych ustaw.

Kategoria: Prawo
Dodany: 2020-06-24
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

Trzy warianty postępowań bez negocjacji z możliwością

Trzy warianty postępowań - bez negocjacji z możliwością negocjacji oraz z obowiązkiem negocjacji i nowe Prawo zamówień publicznych - główne przemiany w zakresie czynności poprzedzających wszczęcie postępowania, oceny podmiotowej wykonawców, składania ofert, umów także trybów. 14 października 2019 r. Prezydent RP podpisał nowe Prawo zamówień publicznych. Najważniejsze zmiany dotyczą: wprowadzenia.

Kategoria: Prawo
Dodany: 2020-05-26
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

Prawo rodzinne co reguluje i pokrewieństwo

Prawo rodzinne co reguluje i pokrewieństwo i powinowactwo (pochodzenie dziecka, stosunki wśród rodzicami a dziećmi, przysposobienie) do art. 617–127 KRO oraz połączonych z nimi regulacji KPC to szczegółowy sposób omawiająca tematykę pokrewieństwa i powinowactwa uregulowaną w tytule II Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Prawo rodzinne.

Kategoria: Prawo
Dodany: 2020-05-22
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

Ustawa o ochronie osób i mienia nowelizacja i Wykład z postępowania

Ustawa o ochronie osób i mienia nowelizacja i Wykład z postępowania karnego. Kompleksowe opracowanie problematyki postępowania odwoławczego w sprawach karnych w ujęciu praktycznym. Szczególny ucisk położono na wyjaśnienie kwestii budowy środka odwoławczego (apelacja, zażalenie) i wymogów odnośnie do jego treści. Dotyczy to głównie aspektu zaskarżenia oraz zarzutów i wniosków odwoławczych. Obszernie i wnikliwie omówiono tzw. względne przyczyny odwoławcze z k.p.k. Podano przykłady.

Kategoria: Prawo
Dodany: 2020-03-31
Komentarze: 1

Zobacz więcej ...

foto

Gospodarka odpadami BDO 2020 Karty KPO i KPOK –

Gospodarka odpadami BDO 2020 Karty KPO i KPOK – kolejne etapy procedury od założenia do zatwierdzenia Nowelizacja Ustawy o odpadach wprowadziła obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów w formie elektronicznej - w module ewidencyjnym Bazy Danych o Odpadach Obsługa systemu przygotowywanego przez Instytutu Ochrony Środowiska budzi wiele niepewność i kontrowersji. Co więcej, od 1 stycznia nie tylko rejestr odpadów ma być prowadzona drogą elektroniczną, lecz też sprawozdanie odpadowe za.

Kategoria: Prawo
Dodany: 2020-02-28
Komentarze: 1

Zobacz więcej ...

foto

Gmina i skarga na uchwałę rady gminy do wsa znajomości

Gmina i skarga na uchwałę rady gminy do wsa znajomości w obszarze organizacji i zarządzania sesjami rady miasta a podobnie poszczególnych funkcji i upoważnień w zarządzaniu jednostkami samorządu terytorialnego, będącego wynikiem prawidłowej współpracy pomiędzy organem stanowiącym i wykonawczym. Wypracowanie Współpraca pracowników biura rady z przewodniczącym rady przewodniczącymi komisji i radnymi prawidłowych zasad działania i współpracy organów JST, co skutkować.

Kategoria: Prawo
Dodany: 2020-02-28
Komentarze: 3

Zobacz więcej ...

Copyright © 2019 Klauzula przeciw unikaniu